Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgilendirme

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (“AGİD”) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

AGİD, kendisine verilmiş olan, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, AGİD tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına dair haklarını saklı tutar.

Kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde AGİD tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verileriniz; derneğimizin tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, AGİD üyeliğinizin oluşturulması, AGİD’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, AGİD tarafından hazırlanan rapor, yayın ve dernek çalışmalarından, sektörle ilgili gelişmeleri, işbirliği içinde ya da üyesi olduğumuz kurum/kuruluşlarla ilgili bilgileri ve bu kurum/kuruluşlara ilişkin paylaşımlardan, AGİD tarafından düzenlenen toplantı, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile ilgili bilgilerden haberdar olmanız, AGİD ’in üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız ve istatistiki bilgi toplama/derleme çalışmalarını geliştirmek amacıyla e-posta, faks, telefon ya da posta yoluyla sadece bahsi geçen iletişimin sağlanması amacıyla kaydedilmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan derneğimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen üyelerimiz;

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Kanun kapsamında yukarıda belirtilen haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Dernek adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla agid@agid.org.tr adresine iletebilirsiniz.Detaylı bilgi almak için TBMM'nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,

AGİD